top of page
Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi for Fredriksten Bryteklubb

 

Vedtatt av styret i Fredriksten Bryteklubb 05.03.19

 

Kravet til kommunikasjon øker i takt med mulighetene.  I dag finnes det en rekke muligheter for å kommunisere for en idrettsklubb. Mest nærliggende er det å se på hvilke muligheter internett gir, ikke minst fordi den digitale læring og forståelse blir stadig mer utviklet, også hos de aller yngste.

 

Hvordan og i hvilke kanaler skal vi kommunisere

 

Muntlige
 • Møter

  • Årsmøte

  • Foreldremøte: Brukes for å samle foreldrene i klubben og kan for eksempel arrangeres i forbindelse med sesongstarten. Dette er en fin arena for å engasjere foreldre til ulike verv i klubben samt gi foreldrene en bedre forståelse for klubben visjon, verdier og virksomhetside.

  • Medlemsmøter: Arrangeres minst to ganger pr år og når klubben har behov for å formidle og/eller diskutere viktige saker som påvirker medlemmene. For eksempel temadiskusjon, informasjonsmøter etc.

 • Telefon

  • Særlig til bruk ved planlegging og organisering og ellers når det er behov for å gi raske beskjeder som krever umiddelbar bekreftelse eller tilbakemelding.

 • Samtaler mellom enkeltpersoner

 

Skriftlige
 • Brev

  • Brevveksling benyttes når det er krav om skriftlig underskrift på dokument, eller ved særlige tilfeller hvor det anses som hensiktsmessig. All annen brevveksling bør foregå elektronisk.

 • Informasjonsmateriell

  • Årsberetning: Naturlig å utgi i papirformat alene eller sammen med en elektronisk versjon.

  • Flyers og brosjyrer: Kan benyttes i idrettslagets nærmiljø for å rekruttere nye medlemmer og å synliggjøre lagets logo i tillegg til verdier og visjon.

 • Aviser/blader

  • Klubben kan benytte seg av slike kanaler ved store enkeltsaker med høy viktighet for klubben. Samt få vist frem prestasjoner og resultater fra våre utøvere. Spre informasjon om arrangementer klubben skal ha

  • Klubben

Hjemmeside

 • Hjemmesiden skal brukes som klubbens hovedkanal for å samle all informasjon om klubben og fungerer som en database hvor en kan hente ut viktig informasjon som møtereferat, klubbhåndbok, resultater fra konkurranser, lover og regler og liknende.

 

 • Hjemmesiden kan også brukes som en god rekrutteringsplattform gjennom å informere nye brukere om klubbens aktivitetstilbud, visjon, verdier og virksomhetside, kontaktinformasjon og likende.

 

Det er ikke nødvendig å ha en fancy nettside. Det viktigste er at den oppdateres og vedlikeholdes. En nettside uten oppdateringer mister sin verdi etter kort tid.  Avgjørende for å skape trafikk og troverdighet er at oppdateringene er relativt hyppige.

Forutsetningene for å skape en regelmessig og god trafikk på egen nettside er ikke bare hyppighet, men også kvalitet, og at det er en rimelig grad av profesjonalitet bak det som skrives og leveres.  De underliggende sider myntet på de enkelte lag, behøver nødvendigvis ikke ha samme «kvalitet».

 • Mobil

  • Mobilbruk benyttes først og fremst mellom medlemmene i klubben ved planlegging og organisering av aktivitet.

  • Sms: Benyttet blant utvalgte grupper medlemmer som har behov for rask beskjed. For eksempel ved påminnelse om møter, aktivitet og liknende.

 • Sosiale medier

  • Facebook og Instagram

  • Klubben skal være synlig i sosiale medier, men det stilles krav til oppfølging for at det skal fungere som en god informasjons og kommunikasjonskanal.

  • Benyttes til å markedsføre aktiviteter i klubben, oppdateringer og resultater fra konkurranser samt andre viktige nyhetssaker

  • Medlemmer kan poste opp bilder fra arrangementer klubben deltar på

 

Det overordnede mål for klubben må være å ha en hovedkanal. 

DET SKAL VÆRE KLUBBBENS EGEN HJEMMESIDE

 

På Klubbens Facebook og Instagram konto skal adressen til klubbens hjemmeside stå i profilen. Det skal også være en link på klubbens nettside til klubbens Facebook side og Instagram konto

bottom of page