top of page
Retningslinjer Lagledere/hovedtrenere/dommere

Økonomirutiner for lagledere/hovedtrenere/dommere

 Vedtatt av styret i Fredriksten Bryteklubb 05.03.19

 

Forslag til hva som skal dekkes skal avtales på trenermøtet og vedtas av styret. Forslaget bør være i tråd med klubbens økonomi og satsning.

Aktiviteter som da dekkes av klubbens midler:

  • Påmeldingsavgift til cuper og turneringer

  • Reise og opphold ifm. cuper og turneringer i henhold til styrevedtak

  • Kostnader for treningsleir

 
Disponering av midler

Når laget ønsker å disponere midler fra lagkassen skal uttak av penger kun skje mot bilag, faktura eller forskudd etter bestemte prosedyrer. Pengene kan ikke overføres til en konto som ikke disponeres av kasserer og prokurist i styret.

 

Refusjon av utlegg

Dersom lagleder må legge ut for en del av lagets utgifter (for eksempel påmelding til cuper og turneringer) blir disse refundert på følgende måte (ved forskudd se eget punkt):

  • Originale kvitteringer leveres/ sendes til gruppekasserer. Bilagene godkjennes og attesteres av økonomiansvarlig/leder i gruppen forutsatt at det finnes dekning i lagets tilgodehavende. Det  utarbeides et eget skjema for dette formålet.  

  • Ved reise hvor lagleder får dekket reise og opphold skal rimeligste alternativ skal benyttes. Dersom annet dyrere alternativ velges må man selv stå for mellomlegget.

Forskudd

I noen tilfeller kan lagleder motta forskudd for spesielle/større utlegg. Dette må avtales i hvert enkelt tilfelle med styret. Forskuddet overføres på nettbank, og lagleder står personlig ansvarlig for det mottatte beløp inntil oppgjør forevises.

bottom of page