top of page
FBK's Lover

NASJONALE

TILLEGGSBESTEMMELSER

Revidert pr. 17.06.17

[Merknad: oppdatert etter tingvedtak 17. juni 2017 i henhold til protokoll. Endelig oppdatering vil komme etter ekstraordinært ting 14. oktober og gjennomgang av NBFs lovkomité.]

 

§ 1 Lisens

 

Alle brytere f.o.m det året de fyller 13 år skal være utstyrt med gyldig lisens i henhold til gjeldende standard og dokumentasjon. Lisensen skal være utfylt med bryternes navn, adr., postnr., sted, lag og fødselsdato.

 

Utøvere under 13 år må ha betalt kontingent hver sesong. 

 

For stilartene håndbak, sumo og sandbryting gis det anledning til å løse lisens kun for deltakelse på enkeltstevner, inkludert norgesmesterskap. Bryterne vil i så fall kun være omfattet av NBFs forsikring og andre tjenester i perioden stevnet varer.

 

Forbundsstyret bestemmer til enhver tid prisen på lisensen i de forskjellige klasser. Prisen for lisens for enkeltstevner settes til om lag 1/3 av prisen for en sesong.

 

Norges Bryteforbund skal ha et tilbud for utstedelse av bevis for betalt lisens til alle som har løst lisens.

 

§ 2 Startkontingent

 

Ved alle konkurranser skal det av hver enkelt deltaker avkreves startkontingent som skal medfølge anmeldelsen. Ved anmeldelse etter fristens utløp påløper automatisk dobbel startkontingent

     

Ved forfall blir ikke startkontingenten tilbakebetalt.

 

Startkontingent per dag:

Nybegynnere/knøtt/bryteskole

kr. 100,-

Nasjonale stevner

kr. 150,-

Kretsmesterskap og Landsstevne

kr. 150,-

Alle norske mesterskap

kr. 200,-

Todagsstevner

kr. 200,-

 

Det innbetales en stevneavgift med kr. 1000 for alle stevner. Avgiften betales i starten av sesongen basert på terminlisten. Fritatt for avgiften er kretsmesterskap, norgesmesterskap individuelt og for lag, og stevner for knøtt/nybegynner og bryteskoler.

 

For at et stevne skal betraktes som et internasjonalt stevne, skal det minst være innveid brytere fra 3 nasjoner eller 25 brytere som representerer utenlandske klubber. Blir et internasjonalt approbert stevne omgjort til et nasjonalt stevne, blir for meget betalt startkontingent tilbakebetalt.

 

§ 3  Barneidrettsregler

 

Norges Bryteforbund følger Norges Idrettsforbunds gjeldende barneidrettsbestemmelser og NBF sine godkjente (av NIF) tolkninger av disse.

§ 4  Aldersbestemmelser for olympiske stilarter

 

Ved nasjonale turneringer gjelder følgende aldersregler for startberettigelse. Aldersklassene gjelder alltid det kalenderåret utøveren fyller år.

 

 • Knøtter (K10): 7-10 år (begge kjønn).

 • Gutter (G12) og Piker (P12): 11 - 12 år.

 • Gutter (G15) og Piker (P15): 13 - 15 år.

 • Ungdom: 16 - 17 år. Startberettiget det året utøveren fyller 14 år.

 • Junior: 18 - 20 år. Startberettiget det året utøveren fyller 15 år.

 • Senior: 20 år og eldre. Startberettiget det året utøveren fyller 16 år.

 • Veteran: 35 år og eldre.

     

Det avholdes landsstevne for G12 og P12.

 

§ 5  Vektklasser for olympiske stilarter

 

I tillegg til de internasjonale vektklassene gjelder i Norge følgende:

           

Piker 15 opp til 67 kg.

Ungdom kvinner opp til 75 kg

Junior kvinner opp til 77 kg

Senior kvinner opp til 80 kg

 

For jenter og gutter 12 år (G12 og P12)

gjelder følgende vektklasser:

 1. opp til 27 kg (min. 24 kg)

 2. opp til 30 kg.

 3. opp til 33 kg.

 4. opp til 37 kg.

 5. opp til 41 kg.

 6. opp til 45 kg.

 7. opp til 50 kg.

 8. opp til 55 kg.

 9. opp til 60 kg.

 10. opp til 66 kg.

 

For knøttebrytere (K10)

gjelder følgende vektklasser:

 1. opp til 18 kg (min. 16 kg)

 2. opp til 20 kg.

 3. opp til 22 kg.

 4. opp til 24 kg.

 5. opp til 26 kg.

 6. opp til 28 kg.

 7. opp til 30 kg.

 8. opp til 33 kg.

 9. opp til 37 kg.

 10. opp til 41 kg.

 11. opp til 45 kg.

 12. opp til 50 kg.

 

I norgesmesterskap senior kvinner benyttes kun de av UWW definerte olympiske vektklassene, samt vektklassen senior kvinner opp til 80 kg.

 

Deltakerne i senior, junior, ungdom og klassene opp til 15 år (13-15) kan gå opp en vektklasse i forhold til kroppsvekt. Hvis en utøver er alene i en vektklasse gis det anledning til å spørre de aktive i vekten under om de er villige til å gå opp. Forutsetningene er at alle i vektklassen er enig og at ingen av disse allerede har gått opp en vekt.

 

Knøttebrytere trenger ikke veies ved hvert stevne, men skal veies minimum en gang i halvåret.

 

§ 6 Klasser for bryteskole og nybegynnere

 

I nasjonale stevner kan det inviteres til konkurranser i egne bryteskole- og nybegynnerklasser i tillegg til aldersgruppene i § 4.

 

Bryteskole defineres som brytere som er innenfor aldersgrensene til knøttebrytere og som ikke har vært bryter mer enn ett år. Brytere som er innenfor definisjonen til bryteskole står fritt til å delta i ordinære knøtteklasser.

 

En nybegynner defineres som brytere som er innenfor øvrige aldersgrupper og som ikke har vært bryter mer enn ett år. Det er anledning til å slå sammen alderskategorier i nybegynnerklassene, dog ikke i strid med reglene for startberettigelse i § 3. Brytere som er innenfor definisjonen til nybegynnere står fritt til å delta i ordinære bryteklasser.

 

Grepet «hode i klemme» er forbudt for nybegynner, bryteskole og knøtt.

 

§ 7  Veiing

 

Veiing foretas normalt på konkurransedagen, før konkurransestart.

 

Ved norgesmesterskap, landsstevnet og stevner over flere dager kan veiing foretas kvelden før konkurransen, men ikke før kl. 18.00 og vare i 30 minutter. Ved veiing om kvelden skal stevnet avvikles påfølgende dag.

 

Enhver utøver skal ha gyldig lisens ved veiing.

 

Klasseinndelingen må følges strengt av deltakerne. Forsøk på å omgå reglene i klasseinndelingen ved å starte i feil klasse vil medføre at vedkommende nektes deltakelse i kortere eller lengre tid. Lagenes oppmenn eller de som forestår anmeldelsene av lagets deltakere, kan gjøres ansvarlige om de aktive omgår reglene.    

 

§ 8  Bryteregler for olympiske grener

 

Brytereglene følger bestemmelser og regelverk fastsatt av United World Wrestling (UWW)

 

For nasjonale stevner og internasjonale stevner som ikke er internasjonale mesterskap gjøres imidlertid følgende nasjonale tilpasninger:

 

I. Konkurransens gjennomføring

 

i) TREKNING OG INNDELING I GRUPPER

 

Deltakerne skal fordeles i to grupper, og parsammensetningen for hver omgang gjøres på bakgrunn av resultatet av den enkelte bryters trekning ved innveiing før konkurransens begynnelse.

 

Ved fem eller færre deltagere, brytes det etter «nordisk turnering», med de samme skillekriterier som med dette systemet. Ved de norske mesterskapene kan arrangørene stokke deltakerne slik at de antatt to beste bryterne møtes i siste omgang.

 

 1. Trekning

 

Når den innveide bryter forlater vekta trekker bryteren selv et nummer. På grunnlag av dette blir bryteren plassert i en gruppe og får et startnummer. Egnet dataprogram kan brukes til å foreta trekningen, unntatt ved nasjonale mesterskap, hvor trekningen skal være offentlig, ved at minst henholdsvis stevneleder, dommersjef eller stevnesekretær er tilstede sammen med egen funksjonær med ansvar for trekningen. Umiddelbart etter veiingen skal bryterne ordnes i rekkefølge fra laveste til høyeste nummer.

 

Viktig: Oppdager den som er ansvarlig for veiing og trekning en feil under trekningsprosedyren, skal parsammensetningen i den aktuelle vektklasse annulleres, og foretas på nytt.


b) Inndeling i grupper

 

Bryterne som har ulike nummer, utgjør gruppe A.

 

Bryterne som har like nummer, utgjør gruppe B.

 

ii) PARSAMMENSETNING

 

Deltakere som etter trekningen er plassert umiddelbart etter hverandre i samme gruppe, skal møtes i første omgang. Hvis antall deltakere er ujevnt, skal den deltaker som har fått det høyeste nummeret, stå over til neste omgang uten plasseringspoeng. I neste omgang plasseres denne øverst på skjemaet, og blir der til en annen bryter står over, for så å bli plassert øverst.

 

Å få stå over er en rettighet bryteren har oppnådd ved trekningen. Denne rettigheten kan bare fratas bryteren dersom det ikke er mulig å sette opp andre kamper i samme omgang, eller i det tilfelle dennes rett til å stå over forhindrer parsammensetning av et større antall deltakere i samme omgang.

 

Parsammensetningen for påfølgende omganger skal skje på følgende måte: Man begynner med den bryter som står øverst på skjemaet, og lar denne møte den nærmeste bryteren nedenfor som han ikke har møtt tidligere.

 

Parsammensetningen i henhold til reglene skal forandres når en ikke utslått bryter på grunn av skade eller sykdom som er bekreftet av lege, må trekke seg fra kampen. Bryteren eller dennes lagleder plikter øyeblikkelig å melde fra til stevneledelsen. Parsammensetningen skal være klar før neste omgang i vektklassen påbegynnes.

 

I konkurranser hvor flere brytere fra samme klubb deltar i samme klasse, skal de møte hverandre i første omgang hvis dette er et resultat av trekningen.

 

 

 

iii) ELIMINERINGSOMGANGENE

 

 1. Varighet

 

Normalt er man eliminert etter to tap, men elimineringsomgangene varer til det gjenstår tre brytere i hver gruppe.

 

b)  Plasseringene i gruppene

 

Plasseringen i gruppene bestemmes av plasseringspoengene de tre gjenstående bryterne har oppnådd i innbyrdes møte. Den som har flest plasseringspoeng i disse kampene, er vinner av gruppen.

 

Hvis det etter siste elimineringsomgang står igjen bare to brytere møtes disse og vinneren av deres innbyrdes oppgjør plasseres først. Den som har flest plasseringspoeng av de bryterne som gikk ut i siste omgang, blir nr. tre i gruppen.

 

Hvis to brytere har like mange plasseringspoeng, avgjøres tredjeplassen i gruppen etter følgende kriterier:

 1. Innbyrdes oppgjør

 2. Flest plasseringspoeng

 3. Kamp om tredjeplass (hvis ikke tidligere møtt)

     

Hvis det gjenstår tre brytere som er ubeseiret eller bare har et tap, skal de møtes i gruppefinalen hvis de ikke har møtt hverandre tidligere i turneringen.

 

c) Gruppefinalene

Kun ubeseirede eller brytere med et tap kan delta i gruppefinalene.

 

Hvis en bryter med to tap, av spesielle grunner kommer med i gruppefinalen, blir denne automatisk tildelt tredjeplassen i gruppen, selv om denne ikke har møtt de to andre.     

Plasseringen i gruppefinalene bestemmes av hver av de tre bryternes plasseringspoeng i innbyrdes oppgjør. Har flere brytere like mange plasseringspoeng, avgjøres plasseringene etter de tekniske poeng i innbyrdes oppgjør. Hvis det fremdeles er likt bestemmes rekkefølgen ved suksessivt å bruke følgende fremgangsmåte:

 

 1. Flest plasseringspoeng i hele konkurransen

 2. Flest antall seire

 3. Flest antall fallseire, WO seiere, skade seiere, adv. seiere osv.

 4. Flest antall seire på teknisk overlegenhet

 5. Flest antall poengseire

 6. Minst antall tap

 7. Flest tekniske poeng

 8. Færrest advarsler

 9. Flest antall 5-4-2 poengkast i rekkefølge

 10. Raskeste seier i innbyrdes oppgjør

 

Denne tabell gjelder også for plassering i «nordisk turnering».

 

Om man under denne gjennomgangen kan skille ut nr. en eller nr. tre i gruppen, vil innbyrdes oppgjør bestemme plasseringen av de to andre. Hvis et av skillekriteriene skiller alle tre, bestemmer det rekkefølgen.

iv) FINALENE

 

Bryterne som har blitt nr 1, 2, og 3 i gruppe A og B deltar i finalekampene.

 

De som har blitt nr. 3 i hver gruppe bryter om 5. og 6. plass.

 

De som har blitt nr. 2 i hver gruppe bryter om 3. og 4. plass.

 

De som har blitt nr. 1 i hver gruppe bryter om 1. og 2. plass

 

v) SPESIELLE TILFELLER

 

 1. En bryter som er skadet og som ikke kan fortsette konkurransen, melder ifra om dette via sin oppmann. Bryteren får beholde den plassering bryteren hadde på tidspunktet bryteren måtte avbryte konkurransen. Bryteren blir ikke diskvalifisert.

 

 1. En bryter som ikke møter til veiing, eller på matta ved opprop, og som på grunn av dette ikke fullfører konkurransen, blir ikke plassert. Det samme gjelder en bryter som  er diskvalifisert for brutalitet eller usportslig opptreden.

 

 1. En bryter som er så skadet at bryteren ikke er i stand til å møte på matta, kan etter uttalelse fra stevnets lege utebli, bli erklært beseiret, men ikke diskvalifisert. Bryteren kan dermed bli plassert, og kan fortsette konkurransen hvis bryteren ikke er eliminert.

 

 1. En bryter som er plassert, men av stevnets lege blir nektet videre deltagelse, blir plassert i henhold til sine oppnådde resultater.

 

 1. I «nordisk turnering» vinner alltid den bryter som har vunnet alle sine kamper selv om andre har scoret flere plasseringspoeng.

 

§ 9  Premiering

 

Antall premier utdeles etter følgende regler:     

1 premie  for   2 -   3 deltakere

2 premier for   4 -   6 deltakere

3 premier for   7 -   9 deltakere

4 premier for 10 - 14 deltakere

5 premier for 15 - 21 deltakere

6 premier for 22 - 34 deltakere

7 premier for 35 deltakere eller mer.

 

Ved alle mesterskap utdeles 3 medaljer i hver klasse. Er det 2 deltakere utdeles 2 medaljer. Ved kun 1 deltaker deles det ikke ut medalje.

 

Ved kretsmesterskapene benyttes like medaljer over hele landet. Disse kjøpes fra NBF.

 

Knøtter og bryteskoleelever premieres alle likt, uten premieliste.

 

 

 

 

§ 10Matta

 

Ved bryteskole/knøttestevner er det tillatt å benytte matter av størrelsen 8 x 8 meter, og ved stevner for aldersbestemte (inklusive nybegynner) skal matter minimum være av størrelsen 10 x 10 meter, hvis ikke skal det benyttes beskyttelses matter.

 

§ 11Bestemmelser for deltakelse

 

 1. Dersom en deltaker uten gyldig grunn ikke starter etter at vedkommende har veid inn, kan bryteren utelukkes fra konkurranser i inntil 3 måneder.         

 

 1. En deltaker som på stevnet opptrer utfordrende mot stevnets dommere eller funksjonærer, eller på annen måte oppfører seg uverdig, kan av stevnets leder bortvises fra stevnet. Rapport om forseelser av ovennevnte art skal av stevnets leder innsendes forbundsstyret innen 24 timer etter stevnet. Forbundsstyret kan suspendere eller ekskludere vedkommende. Kopi sendes klubb og krets.  

 

 1. Trekker en deltaker seg ut av stevnet pga. skade, skal oppmann gi beskjed til sekretæren om uteblivelse fra videre kamper. Unnlates det å gi beskjed, skal sekretæren innrapportere dette til forbundsstyret som bestemmer hvorvidt forseelsen skal straffes. Kopi av rapporten sendes berørte kretser. Alle henvendelser til dommere og sekretærer skal skje gjennom lagenes ledere.          

 

 1. Bryteren og dens oppmann skal søke å være klare når ens kampsted meddeles slik at unødig opphold i konkurransen kan unngås.

 

 1. De deltakende brytere skal så vel på som utenfor matta opptre på en sportslig måte.    

 

§ 12Protester

 

 1. Protester unntatt de som angår selve dommeravgjørelsen skal så snart som mulig avgjøres av stevneleder. Stevneleder kan gripe inn i saker/spørsmål selv om protester ikke er innkommet, og kan i nødsfall avbryte konkurransen.

 

 1. Protest skal leveres skriftlig til stevneleder, som kontrollerer om den oppfyller de formelle kravene. Stevneleder skal så snart som mulig avgjøre protesten og gi skriftlig begrunnet svar.    

 

 1. Protest mot deltaker(e) eller deres berettigelse til å delta i stevnet, må innleveres til arrangøren senest ½ time før stevnets begynnelse. Kan ikke avgjørelsen tas straks, tillates vedkommende å starte, men en eventuell premie utdeles ikke før endelig avgjørelse er tatt.

 

 1. Ved kamper det benyttes videodømming følges UWW regler for videodømming. Dersom det ikke benyttes videodømming, skal stevneleder innkalle dommersettet i angjeldende kamp. Avgjørelsen om protesten tas til følge og eventuelle konsekvenser tas av dommersettet alene.

 

 1. Avgiften for å legge inn protest ved nasjonale stevner er kr. 200,- som vedlegges protesten. Om protesten avgjøres i den protesterendes favør, blir protestgebyret tilbakebetalt. I motsatt fall tilfaller gebyret arrangementskassen.          

 

§ 13Sanksjoner

 

På nasjonale stevner (ikke UWW stevner) skal det av dommersettet kunne gis gult og rødt kort (i henhold til UWWs regler) til alle som befinner seg i konkurranseområdet.

 

På nasjonale stevner (ikke UWW stevner) der det av dommersettet gis rødt kort til trener eller leder av klubb, vil det bli gitt en bot på kr. 3.000, - til den berørte klubb, - av Norges Bryteforbund.

 

§ 14Bestemmelser for utdanning og autorisasjon av dommere

 

Dommere bør ikke fungere i kamper hvor deres klubbkamerater deltar.

 

Nasjonale dommere inndeles i fire kategorier:

 • Forbundsdommer kategori 1.

 • Forbundsdommer kategori 2.

 • Forbundsdommer kategori 3.     

 • Kretsdommer

 

Hvert år forplikter hver dommer, med nasjonal og internasjonal grad, å delta på minst ett dommerkurs i regi av NBF. Dommerkomiteen vurderer og setter den enkeltes grad med bakgrunn i den avlagte prøve og praksis. Eventuelle justering av dommergrader skjer normalt en gang per sesong, men kan også gjøres når dommerkomiteen ser dette nødvendig. Kretsdommere må være innstilt fra kretsens dommeransvarlig for å delta ved NBFs dommerkurs.

 

NBFs dommerkomité:

NBFs dommerkomité, som ikke består av medlemmer med lavere grad enn nasjonal kategori 1, oppnevnes av forbundsstyret for to år av gangen og skal bestå av fem medlemmer:

•     Leder

•     Sekretær

•     Tre medlemmer

Komiteen er underlagt Norges Bryteforbunds styre, og følger styrets vedtak. Komiteen samarbeider med sportslig utvalg.

 

Komiteens oppgaver og ansvar:

 • Være kontakt overfor alle dommere i Norge og dommeransvarlige i kretsene

 • Innkalle til og avholde minimum tre nasjonale dommerkurs

 • Vurdere nasjonale dommere og sette deres nasjonale grad

 • Være ansvarlige for uttak av internasjonale dommere til internasjonale mesterskap og turneringer samt andre representasjonsoppdrag for NBF

 • Arbeide for at NBF skal ha internasjonale dommere og være ansvarlig for uttak av nasjonale dommere til internasjonale kurs

 • Skal oppnevne en dommeransvarlig til alle nasjonale stevner

 • Skal komme med budsjettinnspill til styret og forvalte de midler som blir gitt

 • Skal ha kjennskap til det gjeldende regelverk (nasjonalt og internasjonalt) og informere dommere i Norge om endringer

 • Være koordinerende ledd for fadderordningen blant dommere i Norge

 

 

 

 

Kretsens dommeransvarlig:

Innen hver krets oppnevner kretsstyret en dommeransvarlig, denne oppnevnes for 2 år av gangen.

 

Dommeransvarlig i kretsen har følgende oppgaver og ansvar:

 • Være kontakt ovenfor NBFs dommerkomité og alle dommere i sin krets.

 • Innkalle til og avholde minimum 1 kretsdommer kurs pr sesong. 

 • Vurdere kursdeltagere og tildele kretsdommergrad til kvalifiserte.

 • Tilrettelegge for rekruttering av nye dommere i kretsen

 • Skal ha kjennskap til det gjeldende regelverket (nasjonalt og internasjonalt) og informere dommere i kretsen om endringer.

 • Være koordinerende ledd for fadderordningen blant dommere i Kretsen.

 

På steder hvor det ikke er kretsstyrer oppnevnes dommeransvarlig av forbundsstyret etter rådslagninger med stedlige lag og forbundets dommerkomité.

 

NBFs autoriserte dommere har fri adgang til alle stevner arrangert av NBF eller dets tilsluttede organisasjoner ved fremvisning av gyldig lisens.

 

§ 15NBFs stevnesekretærkomite

 

NBFs stevnesekretærkomié:

NBFs stevnesekretærkomité oppnevnes av forbundsstyret for 2 år av gangen og skal bestå av 3 medlemmer:

 • Leder

 • Sekretær

 • Medlem

Komiteen har ansvaret for utdanning av stevnesekretærer. Komiteen tilknytter seg en stevnesekretærkontakt i hver krets i samarbeid med kretsstyrene. Komiteen har ansvaret for å lage ett system for å autorisere stevnesekretærer og ta ut disse til norske mesterskap.

 

Kretsens stevnesekretæransvarlig:

Innen hver krets oppnevner kretsstyret en stevnesekretæransvarlig. Denne oppnevnes for 2 år av gangen og må som ett minimum ha gjennomført ett stevnesekretær kurs.

 

NBFs autoriserte stevnesekretærer har fri adgang til alle stevner arrangert av NBF eller dets tilsluttede organisasjoner.

 

 

§ 16Gjennomføring av stevner

1.

 1. Nasjonale og internasjonale stevner kan arrangeres av klubber, kretser og forbundet. Landskamper og internasjonale mesterskap kan også arrangeres av kretser eller klubber i samarbeid med forbundet.

 

 1. Alle søknader om arrangementer av stevner - også lagkamper - må være innsendt til NBF innen vedtatte tidsfrist, se paragraf 20.

 

 1. Kretsmesterskapene for samtlige kretser avholdes i høstterminen, og skal omfatte alle klasser og vekter fra det året en fyller 13 år.

 

 1. Veiing bør og skal legges slik at det vil passe med ferger, fly og tog på hovedstrekningene der det er naturlig å forvente deltakere fra.

 

 1. I aldersbestemte klasser skal ikke antall deltakere pr. matte overstige 50 hvis en dags stevne. For senior bør det ikke overstige 25 deltakere pr. matte (maks. 30). Ved mesterskapene bør hvert stevne ikke gå over mer enn 2 1/2 - 3 timer.

 

 1. Ved alle stevner skal det være lege eller førstehjelpspersonell eller tilsvarende organisasjon tilstede. Stevnets leder kontrollerer at førstehjelpspersonell er til stede før stevnet starter. Det er ikke tillatt å starte stevnet før ovennevnte førstehjelpspersonell er på plass. Under stevnet må deltakerne rette seg etter påbud fra stevnets lege, dersom en slik er tilstede.

     

     

2.  

Det er av stor betydning for arrangørene og for deltakende klubber at arrangøren i innbydelsen forklarer seg så nøyaktig som mulig, særlig om betingelser, for derved å lette mulig korrespondanse, unngå misforståelser og tap av tid. Er det i innbydelsen rettet forespørsler med hensyn til deltakernes tidligere plasseringer o.a., må dette besvares så nøyaktig som mulig.

 

Innbydelser til stevner skal inneholde:

 1. Tid og sted for arrangement av stevner samt veiing, herunder også opplysninger om adgang til badstue.

 

 1. Hvilke klasser konkurransen omfatter.

 

 1. Påmeldingsfristens utløp skal være tidligst 7 dager før stevnet arrangeres. For nasjonale mesterskap, se egne frister i § 19.

 

 1. Statutter for eventuelle pokaler det skal kjempes om.

 

 1. Beskjed om at lisens skal forevises ved veiing.

 

 1. Beskjed om startkontingentens størrelse, og om at det ved påmelding etter fristens utløp automatisk påløper dobbel startkontingent.

 

 1. Arrangørens tilbud med hensyn til reise, opphold, evt. mattilbud, overnattingstilbud o.l.

 

           

§ 17Påmeldinger

 

 1. Alle påmeldinger skal skje skriftlig fra klubbene og skal inneholde nøyaktige opplysninger om deltakernes navn, samt hvilke vekter og klasser bryterne ønsker å delta i

 

 1. Startkontingenten til stevnene skal følge påmeldingen, og blir ikke tilbakebetalt ved forfall fra deltakerne.

 

 1. For stevner i olympiske stilarter og håndbak. Alle klubber som deltar med 3 eller flere deltakere skal melde på og stille med minst en dommer. For klubber som ikke oppfyller denne bestemmelsen skal arrangøren innkreve en avgift på kr 1500,-. Alle påmeldte klubber betaler en dommeravgift til arrangøren på 800,-. Godtgjørelse til dommere skal hver stevnedag være kr 400,- for kretsdommere og kr 800,-  for forbundsdommere. Dommeransvarlig tilgodeses med en ekstra dag godtgjørelse.  Summen utbetales dommere ved alle stevner av arrangøren. Deltagere på kretsdommerkurs får ikke dommerhonorar. Stevnearrangøren er ansvarlig for at det kommer tilstrekkelig antall dommere med rett grad til det aktuelle stevnet. Arbeidet må koordineres med den dommeransvarlige som Dommerkomiteen har utnevnt.

 

Ved innleid stevnesekretær betales et honorar på minimum kr 800,- pr stevnedag, for kost og losji samt fri reise t/r fra stevnet.

 

Det gis dispensasjon fra betaling for manglende dommer når klubbens dommer(e) på samme dato er tatt ut til representasjonsoppgaver for NBF.

 

Nye klubber er fritatt ekstra avgift for å ikke stille med dommer i ett år etter at de har blitt stiftet.

 

 

§ 18Bestemmelser for norgesmesterskap

 

 1. Individuelle NM

 

 1. Norgesmesterskap avholdes for aldersgruppene G15, P15, ungdom, junior og senior

 

 1. Alle nasjonale mesterskap avholdes i vårterminen innen utgangen av mai måned hvert år. Ikke-olympiske stilarter kan avvikles også på andre tidspunkter av året.

 

 1. Retningslinjene blir gitt av forbundet.

 

 1. Mesterskapene arrangeres som ett stevne med alle vektklasser.

 

 1. Arrangøren av nasjonale mesterskap skal 2 måneder før mesterskapene avholdes, sende innbydelsene til alle lag og kretser tilsluttet forbundet. Påmeldingsfristen bestemmes av arrangøren dog ikke tidligere enn 3 uker før stevnedato.

 

 1. NBF oppnevner en dommeroppmann til alle individuelle mesterskap.

 

 1. Hver klubb kan anmelde det antall deltakere det ønsker til mesterskapet.

 

 1. Standardmedaljer benyttes til mesterskapene, og de kjøpes hos NBF.

 

 1. For å arrangere mesterskap og landsdelsstevne, må stevnearrangør redegjøre for en oppnevnt person fra forbundet.

 

 1. Deltakende brytere må vise fram dokumentasjon for betalt lisens og gyldig offentlig dokumentasjon for alder og botid i Norge for utenlandske statsborgere.

 

 1. Lag NM:

Norgesmesterskap for lag i olympiske grener avholdes for senior, kvinner og menn. Det benyttes samme vektklasser som i VM for seniorer.

 

Det avholdes også norgesmesterskap for lag i olympiske grener for aldersgruppen 14-18 år for kvinner og menn. Det benyttes samme vektklasser som i EM for kadetter.

 

Forbundsstyret kan hvert år vedta at høyeste og/eller laveste vektklasse utgår. Vedtaket må i så fall gjøres minimum to måneder før mesterskapet holdes.

                         

Bestemmelsene for mesterskapet er:

 1. Alle klubber som er tilsluttet NBF kan delta. De klubbene som ønsker det, kan anvende inntil 3 brytere fra andre norske eller utenlandske klubber. For innlånte brytere gjelder ikke kravet til botid.

 

 1. Innlånte brytere fra andre nasjoner behøver ikke løse lisens i Norge, men må ha forsikring fra egen nasjon som dekker deltakelse i Norge.

 

 1. NM for lag kan ikke avvikles hvis det ikke er minst 3 deltakende lag. Med 4 lag eller flere, brytes det etter cup system. Med cupsystem brytes det i runder med 16, 8, 4 og 2 lag, og det foretas trekning etter hver runde. Med 3 lag brytes det "alle mot alle". Stiller en klubb med 2 lag skal andre laget automatisk plasseres i kvalifisering ned til ideelt antall 2, 4, 8 etc.

 

 1. Hvert lag må kun veie inn en bryter i hver vektklasse. Et innveid lag må bryte alle lagkampene samme konkurransedag.

 

 1. De 3 beste lagene i de ulike klassene tildeles NBFs store diplom og medaljer. Hver bryter, trener og dommer tildeles medalje. Medaljene bekostes av NBF.

 

 1. Ved NM for lag teller først antall kampseire. Ved uavgjort resultat følges de internasjonale bestemmelser for lagkamper.

 

 

§ 19Oppsetting av terminliste

 

 1. Forbundet skal, innen 1. februar, bestemme dager for krets - og nasjonale mesterskap påfølgende kalender år. I tillegg også opplyse om datoer for viktige nasjonale og internasjonale stevner/mesterskap.

 

 1. De forskjellige lag må ikke på noen måte favoriseres i tildeling av stevner, men forbundsstyret kan ta begrunnet hensyn til de forskjellige lags styrkeforhold, arbeidet for brytesporten, deltakelse i stevner o.l.

 

 1. NBF skal innen 8. februar sende ut et foreløpig oppsett av terminlisten til uttalelse. Innsigelser til terminlisten skal være NBF i hende 20. februar. Endelig terminliste blir bekjentgjort 1. mars, for det påfølgende år.

 

 

§ 20Representasjonsrett og –plikt

 

 1. Alle deltakere får ved alminnelige konkurranser kun representere en klubb. Denne representasjonsplikt for samme lag er bindende for hele året, regnet fra 1. september til 31. august. Unntatt fra denne regelen er brytere som oppfyller vilkårene i §16-2.

 

 1. Medlemmer av NBF skal ikke delta i konkurranser i utlandet når det arrangeres mesterskap i bryterens alderskategori.

 

 1. Medlemmer av klubber tilsluttet NBF får i bryting kun tillatelse til å konkurrere med idrettsmenn og - kvinner som tilhører klubber tilsluttet forbundet, samt medlemmer tilhørende forbund som er tilsluttet det internasjonale bryteforbundet (UWW).

 

 1. Deltakere som uten grunn uteblir fra konkurransen, kan diskvalifiseres av forbundet. Det samme gjelder en bryter som uten grunn oppgir en påbegynt kamp.

 

§ 21Beretninger

 

Kretsens styre skal utarbeide beretning til forbundsstyret på grunnlag av klubbenes rapporter. Beretningen skal inneholde oppgaver over brytesportens stilling innen kretsen, antall arrangerte stevner, antall autoriserte dommere, antall sekretærer, samt oppgave over kretsens eiendom i form av brytematter o.l. Kretsens beretning skal innsendes til forbundsstyret.

 

Forbundsstyret sammenfatter disse og utarbeider på dette grunnlag en fullstendig oversikt over brytesportens stilling i hele landet.

 

Forbundsstyret fører nøyaktig fortegnelse over NBFs representasjon i utlandet, og tar denne med i sin beretning, samt ajourført oversikt over de som har oppnådd bragdmerke og dagens brytere som har scoret bragdmerkepoeng, samt oversikt over dommernes hederstegn.

 

Forbundsstyrets beretning skal være ferdig snarest etter sesongens slutt, og sendes ut til kretser og klubber.

 

§ 22Norges Bryteforbunds amatørbestemmelser

 

UWWs amatørbestemmelser gjelder for NBF

 

§ 23Bestemmelser for HM Kongens Pokal

 

HM Kongens Pokal kan kun utdeles ved norgesmesterskap for senior menn og kvinner. Pokalen skal tildeles den bryteren som er blitt norgesmester, og som har vist den beste idrettslige prestasjon under mesterskapet.

 

Til norgesmesterskap for senior menn og kvinner skal forbundsstyret hvert år oppnevne en komité på tre medlemmer som nominerer den bryter som skal tildeles HM Kongens Pokal.

 

§ 24Bestemmelser for NBFs fortjenestemedalje og diplom

 

NBFs fortjenestemedalje:

Fortjenestemedaljen består av forbundets merke i forgylt sølv med ekekrans på bånd.

 

Den kan tildeles personer som ved mangeårig uegennyttig og gagnlig virksomhet for norsk bryting har gjort seg særlig fortjent hertil. Denne medaljen er forbundets høyeste utmerkelse.

 

Begrunnet forslag om utdeling av fortjenestemedaljen kan fremsettes av særkretser og idrettslag og av forbundsstyrets medlemmer. Forslag sendes NBF to mnd. før utdeling.

 

Forbundsstyret behandler forslagene konfidensielt. For at et forslag skal kunne betraktes som bifalt, må forbundsstyret enstemmig ha godkjent forslaget. Forbundsstyret fatter samtidig beslutning om på hvilken måte utdelingen skal finne sted. I tilfelle forslag ikke bifalles, blir meddelelse om dette å sende forslagsstilleren konfidensielt.

 

Innehavere av NBFs fortjenestemedalje har fri adgang for to personer til alle stevner arrangert av NBF eller dets tilsluttede organisasjoner. Det utstedes adgangstegn.

 

NBFs diplom:

Dette diplom skal tildeles enhver som tildeles forbundets fortjenestemedalje. Forøvrig kan dette diplom tildeles personer som gjennom flere år har nedlagt et nyttig og interessant arbeid, administrativt eller aktivt, for brytesporten. Forslag om tildeling av diplom må være innsendt forbundsstyret to måneder før planlagt overrekkelse.

 

Forbundsstyret skal føre register over utdelte fortjenestemedaljer og diplom.

 

 

§ 25NBFs bestemmelser for Bragdmerke for kvinner og menn

 

NBFs bragdmerke tildeles de brytere som oppnår 10 poeng etter nedenstående skala:

 

Olympisk mesterskap – Verdensmesterskap:

 

 

1. plass

10

poeng

2. plass

7

poeng

3. plass

5

poeng

Europamesterskap:

 

 

1. plass

7

poeng

2. plass

5

poeng

3. plass

3

poeng

Nordisk mesterskap:

 

 

1. plass

  2 ½ 

poeng

2. plass

1

poeng

3. plass

½

poeng

Norgesmesterskap:

 

 

1. plass

  1 

poeng

Per kampseier i OL, VM, EM og World Cup

(ikke i tillegg til medaljepoeng)

½

poeng

 

Ved færre enn 8 nasjoner pr. vekt gis det ½ poenggiving ved OL, VM og EM

                 

Bragdmerkepoeng kan bare oppnås i seniorkonkurranser.

 

Innehavere av NBFs bragdmerke har fri adgang for to personer til alle stevner arrangert av NBF eller dets tilsluttede organisasjoner. Det utstedes adgangstegn.

 

§ 26NBFs bestemmelser for hederstegn for dommere

 

UWW representasjon:

2 ½

poeng

OL:

2 ½

poeng

VM - senior og junior:

2

poeng

EM - senior og junior:

1 ½

poeng

Nordisk senior:

1

poeng

Nordisk junior:

½

poeng

Internasjonalt stevne (4 nasjoner):

½

poeng

Internasjonalt stevne junior (4 nasjoner):

¼

poeng

Norgesmesterskapet for senior:

½

poeng

Norgesmesterskapet for junior:

¼

poeng

Landskamper:

½

poeng

For hvert år som forbundsdommer:

½

poeng

 

For de internasjonale stevnene for senior og junior er det kun mulig å få poeng i inntil 6 stevner pr. sesong.     

 

For å få poeng som forbundsdommer kreves det minimum 5 stevner pr. sesong.      

                             

Bronsemerket:  15 poeng

Sølvmerket:      25 poeng

Gullmerket:       40 poeng

 

 

§ 27Bestemmelser for landslagsdeltagelse
 

A-utøvere 100 % dekning.

B-utøvere 50 % dekning klubb, og 50 % forbund.

 

Gjelder ikke håndbak.

 

Forbundet/Sportslig utvalg klassifiserer A og B kandidater.

Utøvere på senior- og juniorlandslag pålegges dommerutdanning.

 

§ 28           NBFs bestemmelser for sumobryting.

 

Reglene for sumokamper følger reglene fastsatt av International Sumo Federation (ISF)

 

Nasjonale konkurranser i sumobryting følger samme turneringsregler som olympiske stilarter, med følgende unntak:

 • Bryteren skal bryte med lendeklede (Mawashi). Det er anledning til å ha undertøy, brytedrakt og/eller shorts under Mawashien

 • Dersom det ikke er avgjøre rekkefølge i gruppefinaler eller ved «nordisk system», skal bryterne møtes på nytt til det blir mulig å skille dem.

 

På alle nasjonale stevner og mesterskap kan det arrangeres lagkamper for seniorbrytere. Lag består av tre brytere uten hensyn til vekt.

 

Aldersgruppene følger aldersinndelingen i bestemmelsene for olympiske stilarter.

 

Ved nasjonale turneringer gjelder følgende vektklasser for gutter og menn. Vektgrensene skal forstås som maksimalvekt og markeres med -. Øverste vektklasse har ingen øvre grense og markeres med +. Betegnelsen åpen betyr at klassen er åpen for alle som er kvalifisert til å delta i seniorklassene, uansett vekt.

 

Knøtter

Gutter

Ungdom

Junior

Senior

-18 kg

-32 kg

-50 kg

-60 kg

-70 kg

-22 kg

-38 kg

-60 kg

-70 kg

-85 kg

-26 kg

-45 kg

-70 kg

-85 kg

-92 kg

-30 kg

-55 kg

-80 kg

-92 kg

-100 kg

-37 kg

-65 kg

-90 kg

-100 kg

-115 kg

-45 kg

-75 kg

-100 kg

-115 kg

115+ kg

-55 kg

75+ kg

100+ kg

115+ kg

Åpen

 

Ved nasjonale turneringer gjelder følgende vektklasser for jenter og kvinner. Vektgrensene skal forstås som maksimalvekt og markeres med -. Øverste vektklasse har ingen øvre grense og markeres med +. Betegnelsen «åpen» betyr at klassen er åpen for alle som er kvalifisert til å delta i seniorklassene, uansett vekt.

 

Knøtter

Jenter

Ungdom

Junior

Senior

-18 kg

-30 kg

-45 kg

-55 kg

-55 kg

-22 kg

-35 kg

-50 kg

-60 kg

-65 kg

-26 kg

-40 kg

-55 kg

-65 kg

-73 kg

-30 kg

-50 kg

-60 kg

-70 kg

-80 kg

-37 kg

-55 kg

-65 kg

-80 kg

-95 kg

-45 kg

 -60 kg

-70 kg

80+ kg

95+ kg

-55 kg

60+ kg

70+ kg

 

Åpen

55+ kg

 

 

 

 

 

 

Deltakerne kan gå opp en vektklasse i forhold til kroppsvekt, i tillegg til å delta i åpen klasse for senior.

 

§ 28NBFs bestemmelser for håndbak.

 

1) Aldersbestemmelser

 

Brytereglene følger bestemmelser og regelverk fastsatt av World Armwrestling Federation (WAF).

 

Ved nasjonale turneringer i håndbak gjelder følgende aldersregler for startberettigelse. Aldersklassene gjelder alltid det kalenderåret utøveren fyller år.

 

 • Junior18:   Startberettiget det året utøveren fyller 16 år og til og med det år                      utøveren fyller 18 år.

 • Junior21:   Startberettiget det året utøveren fyller 18 år og til og med det år                      utøveren fyller 21 år.

 • Senior:      Startberettiget det året utøveren fyller 18 år.

 • Master:     Startberettiget det året utøveren fyller 40 år

 

2) Vektklasser

 

Vektklasser i oddetallsår:

Gutter/herrer

 

 

 

 

Junior18

Junior21

Senior

Master

Funksjonshemmede

-70 kg

-80 kg

-70 kg

-75 kg

Åpen

+70 kg

+80 kg

-80 kg

-95 kg

 

 

 

-90 kg

+95 kg

 

 

 

-100 kg

 

 

 

 

-110 kg

 

 

 

 

+110 kg

 

 

 

Vektklasser i partallsår

Gutter/herrer

 

 

 

 

Junior18

Junior21

Senior

Master

Funksjonshemmede

-70 kg

-80 kg

-65 kg

-75 kg

Åpen

+70 kg

+80 kg

-75 kg

-95 kg

 

 

 

-85 kg

+95 kg

 

 

 

-95 kg

 

 

 

 

-105 kg

 

 

 

 

+105 kg

 

 

 

Ved nasjonale turneringer gjelder følgende vektklasser for jenter og damer. Vektgrensene skal forstås som maksimalvekt og markeres med ”-”. Øverste vektklasse har ingen øvre grense og markeres med ”+”. Betegnelsen «åpen» betyr at klassen er åpen for alle som er kvalifisert til å delta, uansett vekt.

 

Jr. – jenter

Sr. - damer

Master - damer

Funksjonsh. - damer

Åpen

-60 kg

Åpen

Åpen

 

+60 kg

 

 

 

Deltakerne kan gå opp en vektklasse i forhold til kroppsvekt. Hvis en utøver er alene i en vektklasse og det er ingen deltakere i klassen over, gis det anledning til å spørre de aktive i vekten under om de er villige til å gå opp. Forutsetningene er at alle i vektklassen er enig og at ingen av disse allerede har gått opp en vekt.

 

3) Bryteregler

 

Brytereglene følger bestemmelser og regelverk fastsatt av World Armwrestling Federation (WAF).

 

 

§ 29NBFs bestemmelser for sandbryting

 

Reglene for sandbryting følger reglene fastsatt av United World Wrestling (UWW).

 

For nasjonale stevner og internasjonale stevner som ikke er internasjonale mesterskap gjøres imidlertid følgende nasjonale tilpasninger:

 

Konkurranseområdet:

Alle sandbrytingsarrangement skal finne sted i en 7-meter sirkel laget av en 10-centimenter rød ring. Denne ringen må ikke inneholde metalldeler (kan bruke skumgummiringer eller myk slange). Selve ”matten” må fylles med et 30 centimeter lag med en fin sand, fri for steiner, skjell eller andre objekter.

 

Vekt og aldersgrenser:

Ved nasjonale turneringer gjelder følgende alders og vektklasser. Vektgrensene skal forstås som maksimalvekt og markeres med -. Øverste vektklasse har ingen øvre grense og markeres med +.

 

Gutter/jenter(13- 16 år)

Ungdom (17 - 20 år )

Senior (20 år+)

Piker

Gutter

Piker

Gutter

Kvinner

Menn

40 kg-

35 kg-

45 kg-

50 kg-

60 kg-

70 kg-

50 kg-

40 kg-

50 kg-

60 kg-

70 kg-

80 kg-

55 kg-

50 kg-

55 kg-

70 kg-

70 kg +

90 kg-

60 kg-

60 kg-

60 kg-

80 kg-

 

90 kg+

65 kg-

70 kg-

65 kg-

90 kg-

 

 

65 kg+

70 kg+

70 kg-

90 kg+

 

 

 

 

70 kg+

 

 

 

 

Deltakerne kan gå opp en vektklasse i forhold til kroppsvekt.

 

Brytere som fyller 20 år i kalenderåret må velge om de vil delta i ungdom eller senior i den enkelte turnering

 

Den aktives uniform og utseende:

Bryteren skal vises på kanten av sirkelen iført tettsittende badedrakt eller shorts. Kvinnelige utøvere skal stille i todelt badedrakt (sykkelshorts og sportstopp). Utøver skal markeres med blått eller rødt ankelbånd før kampstart. Dette er det arrangørens plikt å stille opp med.

 

Sko:

Ingen typer av sko er tillatt i sandbryting.

 

Kampens varighet:

Lengden av kampen er 3 minutter for alle alderskategorier.

 

 

Kåring av vinner:

Poeng oppnås ved:

 • Å presse motstander ut av ringen, 1 poeng

 • Nedrivning og motstander berører sanden med kroppsdel annet enn føtter og hender, 1 poeng

 • Nedrivning og motstander lander på ryggen, 2 poeng

 

Første bryter som oppnår 3 poeng vinner kampen.

 

Oppnås ikke 3 poeng, rangeres bryterne etter følgende kriterier:

 • Flest skårede poeng

 • Siste skårede poeng ved poenglikhet

 • Lavest vekt ved innveiing

 • Lavest nr. i trekningen

 

§ 30Klubber og medlemmer av klubber

 

1.          

 1. For at en klubb kan være tilsluttet NBF, må dets lover være godkjent av NIF.

 2. Enhver klubb plikter å utfylle og innsende tilsendte rapportskjemaer og forøvrig følge forbundets lover og bestemmelser.

 3. En klubb som tross meddelt advarsel ikke etterkommer forbundsstyrets bestemmelser, kan ekskluderes av forbundet etter beslutning av forbundsstyret. Denne avgjørelsen kan appelleres til forbundstinget, og dette får oppsettende virkning hvis klubben sender skriftlig underretning til forbundsstyret om at dette vil bli gjort innen 14 dager etter at klubben har mottatt melding om eksklusjonen.

 

2.          

Medlemmer som utmeldes av et lag, må ha ordnet sine forpliktelser til dette laget før opptagelse i annet lag kan finne sted. Det nye laget plikter å undersøke om medlemmets       forhold til det gamle laget er i orden.

 

Ingen kan representere mer enn ett lag i en og samme sesong (fra 1. september til 31. august neste år) med mindre:

 

 1. Flytting eller forflytting er skjedd fra et sted til et annet hvorfra medlemmet ikke godt kan fortsette i sitt tidligere lag. Skriftlig ut - og innmelding må være foretatt og alle forpliktelser overfor det tidligere laget må være ordnet.

 2. Den tidligere klubben er diskvalifisert for lengre enn 30 dager av grunner som vedkommende ikke er skyld i.

 3. Den tidligere klubben er oppløst eller har nedlagt bryting som egen idrettsgren. Klubber som ønsker å knytte til seg utøvere fra andre klubber, skal først henvende seg til vedkommende klubb.

 4. Alle overganger meldes til NBF på spesielt skjema, som fåes ved henvendelse til forbundets kontor.

 

Ved enhver overgang fra en klubb til en annen, skal overgangsavgiften til NBF være kr. 250,-. Overgangsavgiften betales sammen med at overgangspapirene sendes. En overgang er ikke gyldig før overgangsavgiften er betalt.

 

For aktive under 12 år gjelder Norges Idrettsforbund & Olympiske Komité sine regler for barne- og ungdomsidrett. Overgangsavgift skal ikke betales, men papirer skal sendes. All korrespondanse som gjelder overganger skal skje rekommandert.

 

En bryter kan ikke representere sin nye klubb i norgesmesterskapene for lag og i seriemesterskap så fremt utøveren har representert sin gamle klubb ved disse konkurransene tidligere i samme sesong.

 

Norske statsborgere som er bosatt i utlandet og/eller representerer en utenlandsk klubb kan kun delta i norgesmesterskapene (individuelt og lag) for sin norske klubb.

 

Utenlandske statsborgere må ha bodd i riket i 1 måned før de kan representere en norsk klubb ved stevner. For å kunne representere ved norgesmesterskap må utenlandske statsborgere ha folkeregisterdokumentert bostedsadresse i Norge sammenhengende i to år før mesterskapet.

 

Som representanter for Norges landslag uttas bare norske statsborgere.

 

 

§ 31Særkretser

 

 1. Særkretser i Norges Bryteforbund opprettes hvor forbundsstyret finner det formålstjenlig. Særkretsens lover må godkjennes av idrettsstyret etter innstilling av idrettskrets og NBF.

 

 1. Særkretsens oppgaver:

Særkretsens oppgave er i samarbeid med forbundsstyret å virke for brytesportens utbredelse i sitt distrikt og fremme samarbeidet mellom lagene

bottom of page