top of page
Retningslinjer - Regnskapsfører/Kasserer

Regnskapsfører/kasserer

Ansvar og målsettinger

Styret har det overordnede ansvaret for at økonomistyringen. Regnskapsfører/kasserer innehar arbeidsoppgaver som er vesentlige for økonomistyringen, fordi korrekt regnskapsinformasjon er en forutsetning for gode beslutninger i styret. Den som påtar seg oppgaven som regnskapsfører/kasserer i et idrettslag bør ikke sitte i styret i det samme idrettslaget.

Arbeidsoppgaver

Løpende bilagsføring og ajourført regnskap til avtalte tidspunkt er selve grunnlaget for god økonomistyring.

 • Løpende oppgaver:
  • Alle bilag (inngående og utgående) føres løpende uten ugrunnet opphold.

  • Sørge for at alle bilag er korrekt attestert og godkjent av to personer iht. idrettslagets fullmakter.

  • Alle krav om utbetalinger legges inn i nettbank så fort som praktisk mulig.

  • Lønnssystemet oppdateres for alle lønnsrelaterte utbetalinger.

  • Det utføres månedlige avstemminger mellom bankkontoer og regnskap.

 • Hver 2. måned bør i tillegg minimum:
  • Alle kjente inntekter og utgifter er regnskapsført, uavhengig om inngående faktura er mottatt, utgående faktura er sendt osv.

  • Utarbeides en oversikt som viser alle som skylder penger til idrettslaget og alle som idrettslaget skylder penger til.

  • Det føres en spesifisert oversikt over idrettslagets eiendeler med innkjøpsverdi over kr. 15 000 og som fremdeles antas å være i bruk.

 • Ved årets slutt bør:
  • Alle balansekontoer avstemmes og dokumenteres

  • Årsoppgjøret utarbeides iht. plan utarbeidet av økonomiansvarlig i styret

 • Spesielt for idrettslag som er arbeidsgiveravgiftspliktige og/eller er MVA-pliktige
  • Kode alle inn- og utbetalinger korrekt iht. alminnelige bokføringsregler og slik at avgiftsbehandlingen fremkommer enkelt og oversiktlig.

  • Besørge korrekt registrering i Brønnøysund.

  • Innsendelse og betaling av årlige eller terminvise mva-oppgaver og oppgaver for arbeidsgiveravgift.

  • Foreta forskuddstrekk og besørge korrekt plassering og innbetaling av dette.

  • Besørge korrekt trekk av andre lønnsrelaterte utgifter (pensjonsforsikring, påleggstrekk og lignende).

  • Dokumentere avstemming av innsendte data mot regnskapet for hver innsendte skatte- og avgiftsoppgave.

 • Annet (kan legges til etter hvert som man erfarer et behov)
bottom of page